Cargo Oil là thành viên của

Hiệp hội Mỡ bôi trơn Châu Âu (ELGl)
Liên minh các Công ty Bôi trơn Độc lập Châu Âu (UElL)
Tổ chức Thiết kế Thiết bị Vệ sinh Châu Âu (EHEDG)
Phòng Thương mại và Công nghiệp Phương Tây Thụy Điển
Thành viên
Hiệp hội SLAO Hiệp hội Ytkemiska Hiệp hội Hóa học Bề mặt Thụy Điển
Các thành viên này hỗ trợ rất nhiều cho Cargo-oil. Công ty có thể ở vị trí dẫn đầu và thực hiện một chương trình bảo vệ môi trường độc đáo. Tại Thụy Điển, Cargo-oil luôn hợp tác chặt chẽ với các lĩnh vực nghiên cứu như Đại học Công nghệ Lulea, YKl, SP, v.v.